Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Nội dung các điều khoản

Thỏa ước lao động tập thể là sự thỏa thuận hợp tác lao động được hình thành với mục đích để ràng buộc trách nhiệm thực hiện giữa các bên tham gia. Nhờ đó bảo vệ được quyền lợi cho mỗi cá nhân thông qua sức mạnh tập thể.

Hợp đồng lao động là việc ký kết bắt buộc khi tham gia lao động tại các tổ chức doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đây là vấn đề không mấy xa lạ. Nhưng thỏa ước lao động tập thể là gì và có khác so với hợp đồng lao động hay không thì nhiều người vẫn còn thắc mắc. Để giải đáp cho câu hỏi này bài viết sau sẽ làm rõ các thông tin mà chúng ta cần nắm.

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Bao gồm những nội dung nào?

Thỏa ước lao động tập thể(TƯLĐTT) là văn bản được ký kết giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động trên cơ sở thỏa thuận hợp tác lao động giữa hai bên. Trong đó, bao gồm các điều khoản nội dung cần thực hiện, thể hiện rõ quyền lợi và nghĩa vụ bắt buộc phải tuân thủ theo. Đây là cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề khi có tranh chấp xảy ra.

Bảng thỏa ước được thực hiện bằng sự thương lượng nhờ sức mạnh tập thể nhằm đem lại lợi ích cho người lao động và có thể cao hơn so với mức quy định của pháp luật. Cùng với đó thì sự thỏa ước nếu được ký kết đúng đắn, bình đẳng và tự do sẽ là cơ sở thích hợp để bổ sung vào nội quy của doanh nghiệp góp phần hạn chế sự cạnh tranh và tạo sự liên kết hợp tác chặt chẽ giữa các bên.

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm: thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, tập thể ngành và tập thể khác do Chính phủ quy định. Trong đó, nội dung cần thể hiện được các điều khoản sau: tiền lương, thưởng, trợ cấp, chế độ nâng lương và xét thưởng; thời gian làm việc và nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca, nghỉ định kỳ; đảm bảo việc làm cho người lao động; đảm bảo an toàn, vệ sinh, nội quy trong lao động; các nội dung khác.

Phân biệt thỏa ước lao động tập thể với hợp đồng lao động

Về mặt khái niệm và phân loại: Thỏa ước lao động tập thể có đối tượng là người sử dụng lao động và tập thể lao động, bao gồm các loại: thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, tập thể ngành…Trong khi đó, hợp đồng lao động đối tượng là người sử dụng lao động và một cá nhân nào đó, bao gồm các loại hợp đồng: có thời hạn, không xác định thời hạn và thời vụ.

Về mặt chủ thể tham gia ký kết và hình thức: Thảo ước lao động, chủ thể một bên là đại diện tập thể, một bên là người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động. Sau khi thỏa ước, nếu là hợp đồng doanh nghiệp sẽ được lập thành 5 bản, và thỏa ước ngành sẽ được lập thành 4 bản theo quy định. Còn hợp đồng lao động, chủ thể ký kết là cá nhân hoặc đại diện của cá nhân trong trường hợp người lao động từ đủ 13 đến dưới 15 tuổi và người sử dụng lao động. Sau khi thỏa thuận hợp đồng được lập thành 2 bản.

Về mặt hiệu lực và thời hạn: Thỏa ước lao động có hiệu lực được ghi rõ trong bảng thỏa ước, trường hợp không ghi rõ thì thỏa ước có hiệu lực từ ngày ký kết giữa 2 bên. Có thời hạn từ 1-3 năm và đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thỏa ước thời hạn sẽ dưới 1 năm. Trái lại, hợp đồng lao động sẽ có hiệu lực từ ngày các bên thực hiện ký kết. Thời hạn hợp đồng sẽ tùy loại mà có thời hạn khác nhau.

Các tiêu chí trong điều khoản ký kết

Việc thành lập văn bản thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật phải đảm bảo các tiêu chí sau: Đối với trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thì trong tập thể phải đạt 50% số người tán thành nội dung thương lượng. Đối với trường hợp tập thể ngành phải đạt 50% số biểu quyết của đại diện Ban chấp hành cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở. Đối với trường hợp thỏa ước lao động tập thể khác sẽ theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, hai bên ký kết có quyền sửa đổi và bổ sung cần thiết nhưng phải thực hiện đúng thủ tục như đã ký kết. Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính dân chủ nên hội nghị lao động sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm với sự chủ trì của người sử dụng lao động và thành phần tham gia là đại diện tập thể lao động và người lao động để trao đổi thông tin.

Từ những thông tin nêu trên, chúng ta nhận thấy rằng tầm quan trọng của hợp đồng lao động cũng như thảo ước lao động tập thể, bởi tất cả các điều khoản có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi cho cả đôi bên. Vì thế, khi tham gia lao động bất kỳ cá nhân nào cũng nên tìm hiểu kỹ hợp đồng lao động là gì và thỏa ước lao động tập thể là gì.